สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอยกเลิกการใช้ชื่อเว็บไซต์ www.dloc.go.th และเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์เป็น www.odloc.go.th ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ในกรณีใช้งานเว็บไซต์หลักไม่ได้ขอให้เข้าใช้งานทางเว็บไซต์สำรองคือ www.odloc.org และทาง Facebook : www.facebook.com/odloc.go.th ขออภัยในความไม่สะดวก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี http://www.odloc.go.th แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ได้ที่ E-mail : dloc@opm.go.th

S__5431322

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะของ อบต. รอบที่ 3 ณ โรงแรมร้อยเอ็ด ซิตี้ จังหวัดร้อยเอ็ด และวันที่ 8-9 เมษายน ณ โรงแรมไพริน จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวีระชัย ชมสาคร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในการเปิดการประชุม

kkkk1k384833441777

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต. รอบที่ 3 ณ Royal Hills Golf Resort And Spa จังหวัดนครนายก โดยมีนายวีระชัย ชมสาคร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในการเปิดการประชุม

kkkk1k384833441777

เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) และแผนปฏิบัติการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) ณ โรงแรมเคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรองศาสตราจารย์อัษฎางค์ ปาณิกบุตร เป็นประธานในการเปิดการประชุมในครั้งนี้ 

DSCF5557

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 สำนักงาน ก.ก.ถ. ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล 

…….

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับ อปท. ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 4/2556 โดยมีนายสุดจิต นิมิตกุล เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

: : ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด : :

 


…….รางวัลสำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2555 ออกแล้วจ้า…เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น (อปท.) โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 (11) และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 ซึ่งจำนวนเงินรางวัล การบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2555 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 94,000,000 บาท โดยแบ่งเงินรางวัลออกเป็น 56 รางวัล

: : ดูเรื่องน่ารู้โดยสำนักงาน ก.ก.ถ. ทั้งหมด : :


: : อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : :


: : ตั้งกระทู้ถาม-ตอบ : : อ่านถาม-ตอบทั้งหมด : :